Pozwolenia na broń - Zezwolenia i licencje - Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie

Zezwolenia i licencje

Pozwolenia na broń

Informujemy, że od dnia 10 marca 2011 r. obowiązują znowelizowane ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 38, poz. 195) przepisy ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 576).

Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w której określa się cel, w jakim zostało wydane oraz rodzaj i liczbę  egzemplarzy broni.

Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach:

- ochrony osobistej;
- ochrony osób i mienia;
- łowieckich;
- sportowych;
- rekonstrukcji historycznych;
- kolekcjonerskich;
- pamiątkowych;
- szkoleniowych.

Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego (w rozumieniu przepisów Ustawy o broni i amunicji za osobę taka uważa się m.in. osobę skazaną prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, skazaną prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia) oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni.
 
Za ważną przyczynę, posiadana broni uważa się w szczególności:

- dla pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia:
   stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia
 
- dla pozwolenia na broń do celów łowieckich:
   posiadanie uprawnień do wykonywania polowania, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;
 
- dla pozwolenia na broń do celów sportowych:
  udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego;
 
- dla pozwolenia na broń do celów rekonstrukcji historycznych:
   udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej;
 
- dla pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich:
   udokumentowane członkowstwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim
 
- dla pozwolenia na broń do celów pamiątkowych:
   udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia
 
- dla pozwolenia na broń do celów szkoleniowych:

posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich.
 
Broń palną i amunicję do tej broni można posiadać na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych - na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.
Pozwolenie na broń palną bojową wydane do celów ochrony osobistej, osób i mienia, stanowi jednocześnie pozwolenie na broń gazową i alarmową.

ZAŁĄCZNIKI DO PODANIA - NIEZBĘDNE W PROCESIE UBIEGANIA SIĘ O POZWOLENIE NA BROŃ PALNĄ (w każdym celu):

1.  Orzeczenia lekarskie i psychologiczne, z których wynika, że dana osoba może dysponować bronią w myśl Ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji /tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r. poz. 576/ - patrz nasza strona: "Wykaz lekarzy i psychologów".
Uwaga: orzeczenia: lekarskie i psychologiczne stanowią podstawę do wydania pozwolenia na broń i są ważne przez okres 2 (dwóch) miesięcy od daty ich wydania.

2. Dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 242 zł, tytułem - "pozwolenie na broń " na konto:

Urzędu Miasta Szczecin Bank PKO BP S.A. Szczecin
nr konta:  20 1020 4795 0000 9302 0277 9429  z dopiskiem:  opłata skarbowa "za pozwolenie na broń".
 
3. Jedno zdjęcie w formacie 3x4 cm.
 
4. Kserokopia dowodu osobistego lub podanie pełnych danych wynikających z tego dokumentu.

5. Zaświadczenie o zameldowaniu
 
6. Wskazanie ważnej przyczyny uzasadniającej wydanie pozwolenia w danym celu, w szczególności:
             
dla pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia:
    -  stałego, realnego i ponadprzeciętnego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia;
  
dla pozwolenia na broń do celów łowieckich:
    - posiadanie uprawnień do wykonywania polowania, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;
 
dla pozwolenia na broń do celów sportowych:
- udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim,
- posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10b,
- posiadanie licencji właściwego polskiego związku sportowego;

dla pozwolenia na broń do celów rekonstrukcji historycznych:
- udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie
rekonstrukcji historycznych,
- zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej;

dla pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich:
- udokumentowane członkowstwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim;

dla pozwolenia na broń do celów pamiątkowych:
- udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia;

dla pozwolenia na broń do celów szkoleniowych:
- posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim
- udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich

6. Ewentualnie inne dokumenty wskazujące na istnienie ważnej przyczyny, uzasadniającej wydanie pozwolenia na broń.
 
Z obowiązku złożenia orzeczenia lekarskiego i psychologicznego zwolnieni są funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz funkcjonariusze innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, jeśli na podstawie odrębnych przepisów posiadają przydzieloną im broń służbową - art. 15 ust. 6 ustawy o broni i amunicji.

Ww. funkcjonariusze  dostarczają stosowne  zaświadczenie  z miejsca pracy.
Zgodnie przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej "opłata skarbowa podlega zwrotowi od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia) - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia)".
O zwrot przedmiotowej opłaty należy zwrócić się bezpośrednio do Urzędu Miasta Szczecin.

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie informuje, że zgodnie z zapisem art. 15 ust . 4 ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 576) osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu ochrony osobistej lub ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia (dotyczy broni palnej bojowej i gazowej), obowiązana jest raz na pięć lat przedstawić właściwemu organowi Policji aktualne orzeczenie lekarskie i psychologiczne.
Lista upoważnionych lekarzy i psychologów dostępna jest do wglądu w siedzibie Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie lub na niniejszej stronie internetowej.
Termin ważności pozwolenia określony jako "bezterminowy", nie zwalnia z obowiązku przedstawienia orzeczeń. Dodatkowe informacje można uzyskać przy poszczególnych rodzajach pozwoleń na broń.
Broń palną pozbawioną cech użytkowych można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pozbawionej cech użytkowych wydanej przez właściwego, ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu, komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych - właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.

Miotacze gazu obezwładniającego oraz narzędzia i przedmioty których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, broń cięciwową w postaci kusz, a także  przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej można posiadać na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta powiatowego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych - na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.
 
Broń pneumatyczną można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej wydanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta powiatowego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych - właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.

Pozwolenie na broń, karta rejestracyjna broni palnej pozbawionej cech użytkowych oraz karta rejestracyjna broni pneumatycznej są wydawane na czas nieokreślony.

Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:


- niemającym ukończonych 21 lat (na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego, stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat, jednakże tylko na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich)
- z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. nr 231 poz. 1375), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;
- wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;
- uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;
- nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego:
           * skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
           * skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:
                - przeciwko życiu i zdrowiu,
                - przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.
 
Właściwy organ Policji może odmówić wydania pozwolenia na broń osobie, która naruszyła:
- warunki określone w pozwoleniu na broń (ograniczenie lub wykluczenie możliwości noszenia broni)
- obowiązek rejestracji broni (w terminie 5 dni od daty nabycia broni)
- obowiązek zawiadomienia o utracie broni (niezwłocznie nie później niż 24 godziny od daty stwierdzenia utraty)
- obowiązek zawiadomienia o zmianie miejsca stałego pobytu (14 dni od daty zmiany miejsca stałego pobytu)
- zasady przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji oraz ich noszenia (w sposób uniemożliwiający dostęp do broni i amunicji osobie nieuprawnionej do jej posiadania)
 
Właściwy organ Policji może odmówić wydania pozwolenia na broń osobie, której cofnięto pozwolenie na broń z uwagi na przemieszczanie się z rozładowaną bronią albo noszenie broni znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo  środka zastępczego.
 
Właściwy organ Policji odmawia wydania pozwolenia na broń osobie, która nie zdała egzaminu, z przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią, jak również osobie, która nie przedstawiła orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, wydanego przez upoważnionego lekarza i psychologa, potwierdzających zdolność do dysponowania bronią.

Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie wydano:

-  nie przestrzega warunków określonych w pozwoleniu na broń (ograniczenie lub wykluczenie możliwości noszenia broni i amunicji);
-  należy do osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r.  o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. nr 231 poz. 1375), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;
-  należy do osób wykazujących istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego, uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych; 
-  należy do osób nieposiadających miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
-  należy do osób stanowiących  zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego:
* skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
* skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:
            - przeciwko życiu i zdrowiu,
            - przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.
- naruszyła obowiązek zawiadomienia o utracie broni (niezwłocznie jednak nie później niż 24 godziny od stwierdzenia utraty)
- przemieszcza się z rozładowaną bronią albo nosi broń znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo  środka zastępczego.
 
Właściwy organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń, jeżeli ustały okoliczności faktyczne, które stanowiły podstawę do jego wydania  lub w  przypadku naruszenia przez osobę posiadającą pozwolenie:

- obowiązku rejestracji broni (5 dni od daty nabycia broni)
- obowiązku poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym i przedstawienia orzeczeń lekarskiego i psychologicznego, potwierdzających zdolność do dysponowania bronią
- obowiązku zawiadomienia właściwego organu Policji o zmianie miejsca stałego pobytu (w terminie 14 dni od daty zmiany miejsca stałego pobytu);
- zasad przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji ;
- wymogu uzyskania zgody na wywóz broni i amunicji za granicę;
- zasady, stanowiącej,  iż palna oraz inna broń zdolna do rażenia celów na odległość może być używana w celach szkoleniowych i sportowych tylko na strzelnicach
- zakazu użyczania broni osobie nieupoważnionej (broni odpowiadającej celom łowieckim i  broni odpowiadającej celom sportowym oraz amunicji do takiej broni można użyczać osobom posiadającym pozwolenie na broń wydane w celach łowieckich lub sportowych).

Cofnięcie pozwolenia na broń, dopuszczenia do posiadania broni oraz unieważnienie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.


Procedura zbywania i deponowania broni
1. Dopuszcza się zbywanie broni i amunicji do tej broni pomiędzy osobami posiadającymi pozwolenie na ten sam rodzaj broni;
2. Zbywający broń i amunicję do tej broni obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie właściwy organ Policji;
3. Osoba, która utraciła uprawnienie do posiadania broni jest obowiązana niezwłocznie zbyć broń i amunicję do tej broni;
4. Zbycie broni może nastąpić za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do obrotu bronią lub w sposób, o którym mowa w art. 21 ustawy o broni i amunicji;
5. Jeżeli broń nie zostanie zbyta w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia decyzji w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń, należy ją złożyć wraz z amunicją do depozytu właściwego organu Policji;
6. Złożenie broni i amunicji do depozytu nie stanowi przeszkody do ich zbycia w trybie, o którym mowa wyżej;
7. Koszty związane z deponowaniem broni i amunicji ponosi:
* Policja lub Żandarmeria Wojskowa - w przypadku przejęcia jej do depozytu, w trybie określonym w art. 19 ust. 1, 1a oraz ust. 3 lub art. 36 ust. 3 ustawy o broni i amunicji oraz przekazania jej do depozytu przez znalazcę,
* osoba, która utraciła prawo do jej posiadania, deponująca ją w związku z cofnięciem pozwolenia na broń,
* osoba deponująca, która weszła w jej posiadanie po osobie zmarłej,
* osoba deponująca ją w trybie, o którym mowa w art. 41 ust. 2, art. 42 ust. 5, art. 43 ust. 5 oraz w art. 54 ustawy o broni i amunicji. 
8. Osoba składająca do depozytu broń, amunicję - z wyjątkiem znalazcy tej broni lub amunicji - w zakresie tej broni (w przypadku zaniechania jej zbycia) może:
* wyrazić zgodę na jej zniszczenie - do protokołu przyjęcia broni oraz amunicji;
* złożyć pisemny wniosek o zniszczenie broni oraz amunicji;
* złożyć pisemne oświadczenie woli o przeniesieniu własności broni oraz amunicji na rzecz Skarbu Państwa.

W powyższych przypadkach opłaty związane z deponowaniem broni i amunicji są pobierane po upływie roku od dnia ich złożenia do depozytu.
Zgodnie z treścią § 8  ust. 1 przywołanego wyżej rozporządzenia, złożona w depozycie właściwego organu Policji jednostka broni nie może być fizycznie przekazana do sprzedaży komisowej, a jedynie udostępniana w siedzibie organu przechowującego, w celu okazania osobom zainteresowanym jej nabyciem, po uzgodnieniu terminu z jednostką deponującą - w tym celu wskazane jest wcześniejsze, telefoniczne uzgodnienie terminu z funkcjonariuszem WPA KWP w Szczecinie ( tel. 91-82 16 281 lub 91 82 16 286).
Informujemy również, że do osób, które nie zadysponują depozytem w postaci broni i amunicji stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.).

Odbioru depozytu w myśl przepisów przywołanej wyżej ustawy może dokonać osoba, która udokumentuje prawo własności do ww. broni i posiada uprawnienie do jej posiadania.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów, likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu.


Przywołany wyżej termin do odbioru depozytu wynosi, zgodnie z art. 4 ust. 2 ww. ustawy, 3 lata od dnia doręczenia wezwania uprawnionemu lub w przypadku niemożności ustalenia jego adresu albo osoby uprawnionej (np. spadkobiercy) - 3 lata od daty wywieszenia wezwania w siedzibie Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Szczecinie ul. Bardzińska 1A lub jego ogłoszenia na stronie internetowej.


W razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do jego odbioru następuje likwidacja niepodjętego depozytu, co zgodnie z art. 2 pkt 3 cytowanej ustawy, oznacza przejście praw do ww. broni wraz amunicją na rzecz Skarbu Państwa.