Pracownik ochrony fizycznej - Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie

Pracownik ochrony fizycznej

Pracownik ochrony fizycznej

Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późniejszymi zmianami) wpisuje się osobę, która:

1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2) ukończyła 21 lat;

3) ukończyła co najmniej gimnazjum (lub 7, 8 klasową szkołę podstawową (art. 39 ust. 4);

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

6) posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo - w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;

7) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła;

8) posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

 

Informacja o zmianie przepisów ustawy o ochronie osób i mienia

Od dnia 1 stycznia 2014 roku obowiązują przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r., poz. 829) wprowadzającej zmiany w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 145, poz. 1221 ze zmianami).

Dane osób, które w dniu 31 grudnia 2013 r. posiadały ważne licencje pracownika ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego, właściwy komendant wojewódzki Policji z urzędu wpisuje na listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego, wydając w tym przedmiocie zaświadczenie.

Do dnia 31 marca 2014 r. dokumentem potwierdzającym dokonanie wpisu na listy jest także ważna w dniu 31 grudnia 2013 r, licencja pracownika ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego (art. 39 ust.1).

Osoby które w dniu 1 stycznia 2014 r. posiadają ważne licencje pracownika ochrony fizycznej, zachowują prawo do wykonywania czynności, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia o ile spełniają warunki wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego jest obowiązany do zawiadomienia właściwego komendanta wojewódzkiego (komendanta stołecznego) Policji o zmianie danych objętych wpisem w terminie 14 dni od dnia jej powstania (art. 30).