Pracownik zabezpieczenia technicznego - Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie

Pracownik zabezpieczenia technicznego

Pracownik zabezpieczenia technicznego

Na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego zgodnie z art. 27 ust. (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późniejszymi zmianami) wpisuje się osobę, która:

1) ukończyła 18 lat;

2) spełnia wymogi, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1 i 4-6;

3) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pracy, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 229 par. 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późniejszymi zmianami).

4) posiada wykształcenie co najmniej zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej, informatycznej lub ukończyła kurs pracownika zabezpieczenia technicznego albo została przyuczona do wymienionych zawodów na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z późn. zmianami).

 

Informacja o zmianie przepisów ustawy o ochronie osób i mienia

Od dnia 1 stycznia 2014 roku obowiązują przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r., poz. 829) wprowadzającej zmiany w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 145, poz. 1221 ze zmianami).

Dane osób, które w dniu 31 grudnia 2013 r. posiadały ważne licencje pracownika ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego, właściwy komendant wojewódzki Policji z urzędu wpisuje na listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego, wydając w tym przedmiocie zaświadczenie.

Do dnia 31 marca 2014 r. dokumentem potwierdzającym dokonanie wpisu na listy jest także ważna w dniu 31 grudnia 2013 r, licencja pracownika ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego (art. 39 ust.1).

Osoby które w dniu 1 stycznia 2014 r. posiadają ważne licencje pracownika ochrony fizycznej, zachowują prawo do wykonywania czynności, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia o ile spełniają warunki wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego jest obowiązany do zawiadomienia właściwego komendanta wojewódzkiego (komendanta stołecznego) Policji o zmianie danych objętych wpisem w terminie 14 dni od dnia jej powstania (art. 30).