Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

kom. Zbigniew Cybul

tel. 94 315 85 50


Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego

podkom. Andrzej Piwowarczyk

tel. 94 315 85 40


Sekretariat

tel. 94 315 85 43

fax. 94 315 85 68
Czynny od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

 

W przypadku nieobecności proszę się kontaktować z dyżurnym jednostki w Białogardzie pod numerem telefonu 943158511 lub 997

 

 

 

Zadania Wydziału Kryminalnego KPP w Białogardzie

 

 

Zespół Dochodzeniowo-Śledczy:

 

 1. prowadzenie, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie czynności dochodzeniowo-śledczych w komendzie oraz w podległym komisariacie i posterunku w celu rozpoznawania i zwalczania przestępczości, a także wykrywania i ścigania sprawców przestępstw

 2. udzielanie pomocy podległym jednostkom w zakresie wykrywania i ścigania sprawców przestępstw w sprawach o znacznym ciężarze gatunkowym oraz przejmowanie do prowadzenia spraw o dużej złożoności i zawiłości

 3. dokumentowanie zgłoszeń i niezwłoczne podejmowanie czynności procesowych i poza procesowych na miejscach zdarzeń

 4. prowadzenie ewidencji i przechowywanie dowodów rzeczowych w sprawach będących przedmiotem postępowań własnych oraz sprawowanie nadzoru nad postępowaniem z dowodami rzeczowymi w jednostkach podległych

 5. opracowywanie i upowszechnianie optymalnych metod postępowania przy realizacji określonych zadań

 6. zapewnienie prawidłowego obiegu informacji o przestępstwach, ich sprawach i prowadzonych postępowań przygotowawczych

 7. określanie praktycznych reguł postępowań policjantów w procesie wykrywczym

 8. informowanie podległych jednostek o zmianach w obowiązującym stanie prawnym oraz udzielanie im opinii i wyjaśnień dotyczących stosowania prawa

 9. uzgadnianie zasad współpracy i bieżące współdziałanie z prokuraturą, sądami i innymi organami porządku prawnego

 10. inicjowanie szkolenia zawodowego policjantów oraz udział w procesie dydaktycznym

 11. ustalanie zasad współdziałania służby dochodzeniowo-śledczej z innymi służbami Policji, w szczególności ze służbą operacyjna i prewencyjną

 12. sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zgodnie z prawem czynności dochodzeniowo-śledczych oraz prawidłowością prowadzonych postępowań przygotowawczych i sprawdzających

 13. nadzór nad przestrzeganiem prawidłowości rejestracji statystycznej i kryminalnej w postępowaniach przygotowawczych

 

Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy:

 

 1. prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych w celu rozpoznawania i zwalczania przestępczości, a także wykrywania i ścigania sprawców przestępstwach

 2. koordynowanie czynności opercyjno-rozpoznawczych własnych oraz podejmowanych przez podległy komisariat i posterunek Policji, a także udzielanie tym jednostkom wsparcia w sprawach operacyjnych

 3. prowadzenie współpracy z poufnymi osobowymi źródłami informacji a w szczególności ze źródłami kwalifikowanymi. Dążenie do stałego podnoszenia poziomu współpracy z tymi źródłami

 4. prowadzenie rozpoznania i współpraca z policjantami dochodzeniowymi podczas realizacji czynności procesowych w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych

 5. wdrażanie ofensywnych metod pracy operacyjnej

 6. systematyczne dokonywanie okresowych analiz zjawisk kryminogennych oraz rozpoznanych zagrożeń przestępczością celem elastycznego i szybkiego reagowania na występujące zagrożenia

 7. współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi komendy oraz innymi jednostkami Policji na terenie kraju w zakresie ograniczenia i zwalczania przestępczością-ujawnianie zdarzeń przestępczych, ich dokumentowanie oraz niezwłoczne podejmowanie

 8. czynności operacyjnych na miejscu ich zaistnienia

 9. prowadzenie doskonalenia zawodowego w zakresie zagadnień dotyczących pracy operacyjno-rozpoznawczej

 10. ujawnianie i zabezpieczanie składników majątkowych sprawców przestępstw

 

 

Zespół dw z korupcją i PG

 

 1. realizowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do rozpoznania i ścigania sprawców przestępstw o charakterze korupcyjnym i gospodarczym w ramach prowadzonych spraw operacyjnych

 2. dokonywanie analiz zagrożenia przestępczością gospodarczą i korupcyjną w celu wypracowania prawidłowych kierunków ich zwalczania podległym terenie

 3. prowadzenie współpracy w zakresie ujawniania i zwalczania przestępstw gospodarczych i korupcyjnych z poza policyjnymi instytucjami kontrolnymi i administracyjnymi

 4. inicjowanie i organizowanie działań prewencyjno-kontrolnych związanych z ujawnianiem i zwalczaniem przestępczości gospodarczej na szczeblu powiatu

 5. współdziałanie z właściwymi wydziałami Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w zakresie realizacji czynności o zasięgu krajowym lub przekraczających techniczno-kadrowe możliwości ich realizacji przez Komendę oraz prowadzenie wymiany informacji z innymi komórkami i jednostkami Policji na terenie kraju

 6. prowadzenie doskonalenia zawodowego w zakresie zagadnień dotyczących ujawniania i zwalczania przestępstw korupcyjnych i gospodarczych na potrzeby własne oraz podległych komisariatów Policji

 7. ujawnianie i zabezpieczanie składników majątkowych sprawców przestępstwach współpraca z osobowymi źródłami informacji

 

 

Zespół Poszukiwań i Identyfikacji Osób:

 

 1. poszukiwanie osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości

 2. poszukiwanie osób z powodów operacyjnych

 3. poszukiwanie osób zaginionych

 4. wykonywanie czynności w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok

 5. współpraca z osobowymi źródłami informacji

 6. prowadzenie poszukiwań nieletnich, którzy samowolnie oddalili się z placówki poprawczej (opiekuńczej)

 7. prowadzenie poszukiwań nieletnich – uciekinierów z domu rodzinnego

 

Zespół ds Przestępczości Nieletnich:

 

 1. ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród dzieci, środowisk i zdarzeń wpływających demoralizująco na nieletnich

 2. organizowanie, prowadzenie i koordynowanie działań rozpoznawczo-operacyjnych w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości nieletnich

 3. współpraca z sądami rodzinnymi, placówkami i instytucjami ustawowo lub statutowo powołanymi do zajmowania się problematyką nieletnich

 4. współpraca z policjantami dochodzeniowymi podczas realizacji czynności procesowych w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych, gdzie sprawcami są osoby nieletnie

 5. prowadzenie rozpoznania w zakresie przestępczości związanej z obyczajowością, pornografią dziecięcą, pedofilią i towarzyszącą tym zjawiskom przestępczością internetową

 6. współpraca z osobowymi źródłami informacji

 7. prowadzenie rozpoznania środowisk szkolnych i młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem grup kryminalnych i subkulturowych oraz rodzin patologicznych, w celu zbierania informacji o działalności przestępczej osób nieletnich, specyfice i rozmiarach występujących zagrożeń, przyczynach przestępstw i możliwościach zapobiegania ich popełnianiu

 8. ustalanie osób małoletnich zagrożonych demoralizacją, inicjowanie oraz monitorowanie działalności rozpoznawczej, realizowanej w tym zakresie przez policjantów pozostałych komórek organizacyjnych Komendy

 9. opracowywanie analiz i oceny stanu zagrożenia demoralizacją i przestępczością nieletnich i patologii oraz wypracowywanie kierunków działań zapobiegających tym zjawiskom

 

 

Zespół dw. Z Przestępczością Narkotykową:

 

 1. organizowanie i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi, organami administracji publicznej, szkolnictwa i oświaty - mających na celu efektywniejsze zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie przestępstw kryminalnych i narkotykowych, zjawisk kryminogennych oraz patologii społecznych-również w zakresie profilaktyki. Współpraca w tym zakresie z funkcjonariuszami realizującymi zadania dochodzeniowo-śledczej

 2. prowadzenie rozpoznania członków subkultur i nieformalnych grup młodzieżowych a także współpraca z jednostkami ościennymi w tym zakresie

 3. prowadzenie rozpoznania i współpraca z policjantami dochodzeniowymi podczas realizacji czynności procesowych w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych, a w szczególności zwalczania lokalnych ośrodków produkcji środków narkotycznych, ich dystrybucji i posiadania

 4. ujawnianie i zabezpieczanie składników majątkowych sprawców przestępstw narkotykowych

 5. współpraca z osobowymi źródłami informacji

 6. prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych w celu rozpoznawania i zwalczania przestępczości narkotykowej, a także wykrywania i ścigania tych przestępstw

 

 

Zespół Techniki Kryminalistycznej:

 

 1. bieżąca obsługa miejsc zdarzeń noszących znamiona przestępstwa, w tym ujawnianie i zabezpieczanie śladów kryminalistycznych

 2. współpraca z komórkami operacyjno-dochodzeniowymi w zakresie wykorzystania śladów i dowodów rzeczowych w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych

 3. dokumentowanie oględzin miejsc zdarzenia oraz utrwalanie przebiegu wizji lokalnych, eksperymentów, przeszukań, sekcji zwłok

 4. wykonywanie czynności zleconych w zakresie dokumentowania wszelkiego rodzaju naruszeń bezpieczeństwa publicznego podczas masowych wystąpień, imprez sportowych, kulturalnych i zgromadzeń

 5. wykonywanie fotografii rejestracyjnej tj. zdjęć sygnalitycznych oraz pomoc w daktyloskopowaniu osób podejrzanych w przypadkach sprawiających trudności pracownikom pionu dochodzeniowego

 6. obsługa urządzenia do elektronicznej rejestracji daktyloskopijnej Live Scaner

 7. sprawdzanie poprawności wykonania kart daktyloskopijnych przez jednostki i komórki organizacyjne Komendy, ich rejestracja w zbiorach WRD i CRD-zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

 8. udzielanie konsultacji, pomocy merytorycznej dla podległego komisariatu i posterunku Policji w zakresie racjonalnego i efektywnego wykorzystania śladów i dowodów rzeczowych