Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

podinsp. Zbigniew Cybul

tel.  47 78 42 550


Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego

  asp.szt. Radosław Więcek

tel.  47 78 42 540


Kierownik Referatu Dochodzeniowo-Śledczego

 

 podkom.  Beata Szyndler

tel.  47 78 42 557


Sekretariat

tel. 47 78 42 543

fax.  47 78 42 568
Czynny od poniedziałku do piątku od 730 do 1530


W przypadku nieobecności proszę się kontaktować z dyżurnym jednostki w Białogardzie pod numerem telefonu 94 315 85 11 lub 997

 

 

 

Zadania Wydziału Kryminalnego KPP w Białogardzie

 

 

Zespół Dochodzeniowo-Śledczy:

 

 1. prowadzenie, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie czynności dochodzeniowo-śledczych w komendzie oraz w podległym komisariacie i posterunku w celu rozpoznawania i zwalczania przestępczości, a także wykrywania i ścigania sprawców przestępstw

 2. udzielanie pomocy podległym jednostkom w zakresie wykrywania i ścigania sprawców przestępstw w sprawach o znacznym ciężarze gatunkowym oraz przejmowanie do prowadzenia spraw o dużej złożoności i zawiłości

 3. dokumentowanie zgłoszeń i niezwłoczne podejmowanie czynności procesowych i poza procesowych na miejscach zdarzeń

 4. prowadzenie ewidencji i przechowywanie dowodów rzeczowych w sprawach będących przedmiotem postępowań własnych oraz sprawowanie nadzoru nad postępowaniem z dowodami rzeczowymi w jednostkach podległych

 5. opracowywanie i upowszechnianie optymalnych metod postępowania przy realizacji określonych zadań

 6. zapewnienie prawidłowego obiegu informacji o przestępstwach, ich sprawach i prowadzonych postępowań przygotowawczych

 7. określanie praktycznych reguł postępowań policjantów w procesie wykrywczym

 8. informowanie podległych jednostek o zmianach w obowiązującym stanie prawnym oraz udzielanie im opinii i wyjaśnień dotyczących stosowania prawa

 9. uzgadnianie zasad współpracy i bieżące współdziałanie z prokuraturą, sądami i innymi organami porządku prawnego

 10. inicjowanie szkolenia zawodowego policjantów oraz udział w procesie dydaktycznym

 11. ustalanie zasad współdziałania służby dochodzeniowo-śledczej z innymi służbami Policji, w szczególności ze służbą operacyjna i prewencyjną

 12. sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zgodnie z prawem czynności dochodzeniowo-śledczych oraz prawidłowością prowadzonych postępowań przygotowawczych i sprawdzających

 13. nadzór nad przestrzeganiem prawidłowości rejestracji statystycznej i kryminalnej w postępowaniach przygotowawczych

 

Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy:

 

 1. prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych w celu rozpoznawania i zwalczania przestępczości, a także wykrywania i ścigania sprawców przestępstwach

 2. koordynowanie czynności opercyjno-rozpoznawczych własnych oraz podejmowanych przez podległy komisariat i posterunek Policji, a także udzielanie tym jednostkom wsparcia w sprawach operacyjnych

 3. prowadzenie współpracy z poufnymi osobowymi źródłami informacji a w szczególności ze źródłami kwalifikowanymi. Dążenie do stałego podnoszenia poziomu współpracy z tymi źródłami

 4. prowadzenie rozpoznania i współpraca z policjantami dochodzeniowymi podczas realizacji czynności procesowych w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych

 5. wdrażanie ofensywnych metod pracy operacyjnej

 6. systematyczne dokonywanie okresowych analiz zjawisk kryminogennych oraz rozpoznanych zagrożeń przestępczością celem elastycznego i szybkiego reagowania na występujące zagrożenia

 7. współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi komendy oraz innymi jednostkami Policji na terenie kraju w zakresie ograniczenia i zwalczania przestępczością-ujawnianie zdarzeń przestępczych, ich dokumentowanie oraz niezwłoczne podejmowanie

 8. czynności operacyjnych na miejscu ich zaistnienia

 9. prowadzenie doskonalenia zawodowego w zakresie zagadnień dotyczących pracy operacyjno-rozpoznawczej

 10. ujawnianie i zabezpieczanie składników majątkowych sprawców przestępstw

 

 

Zespół dw z korupcją i PG

 

 1. realizowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do rozpoznania i ścigania sprawców przestępstw o charakterze korupcyjnym i gospodarczym w ramach prowadzonych spraw operacyjnych

 2. dokonywanie analiz zagrożenia przestępczością gospodarczą i korupcyjną w celu wypracowania prawidłowych kierunków ich zwalczania podległym terenie

 3. prowadzenie współpracy w zakresie ujawniania i zwalczania przestępstw gospodarczych i korupcyjnych z poza policyjnymi instytucjami kontrolnymi i administracyjnymi

 4. inicjowanie i organizowanie działań prewencyjno-kontrolnych związanych z ujawnianiem i zwalczaniem przestępczości gospodarczej na szczeblu powiatu

 5. współdziałanie z właściwymi wydziałami Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w zakresie realizacji czynności o zasięgu krajowym lub przekraczających techniczno-kadrowe możliwości ich realizacji przez Komendę oraz prowadzenie wymiany informacji z innymi komórkami i jednostkami Policji na terenie kraju

 6. prowadzenie doskonalenia zawodowego w zakresie zagadnień dotyczących ujawniania i zwalczania przestępstw korupcyjnych i gospodarczych na potrzeby własne oraz podległych komisariatów Policji

 7. ujawnianie i zabezpieczanie składników majątkowych sprawców przestępstwach współpraca z osobowymi źródłami informacji

 

 

Zespół Poszukiwań i Identyfikacji Osób:

 

 1. poszukiwanie osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości

 2. poszukiwanie osób z powodów operacyjnych

 3. poszukiwanie osób zaginionych

 4. wykonywanie czynności w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok

 5. współpraca z osobowymi źródłami informacji

 6. prowadzenie poszukiwań nieletnich, którzy samowolnie oddalili się z placówki poprawczej (opiekuńczej)

 7. prowadzenie poszukiwań nieletnich – uciekinierów z domu rodzinnego

 

Zespół ds Przestępczości Nieletnich:

 

 1. ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród dzieci, środowisk i zdarzeń wpływających demoralizująco na nieletnich

 2. organizowanie, prowadzenie i koordynowanie działań rozpoznawczo-operacyjnych w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości nieletnich

 3. współpraca z sądami rodzinnymi, placówkami i instytucjami ustawowo lub statutowo powołanymi do zajmowania się problematyką nieletnich

 4. współpraca z policjantami dochodzeniowymi podczas realizacji czynności procesowych w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych, gdzie sprawcami są osoby nieletnie

 5. prowadzenie rozpoznania w zakresie przestępczości związanej z obyczajowością, pornografią dziecięcą, pedofilią i towarzyszącą tym zjawiskom przestępczością internetową

 6. współpraca z osobowymi źródłami informacji

 7. prowadzenie rozpoznania środowisk szkolnych i młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem grup kryminalnych i subkulturowych oraz rodzin patologicznych, w celu zbierania informacji o działalności przestępczej osób nieletnich, specyfice i rozmiarach występujących zagrożeń, przyczynach przestępstw i możliwościach zapobiegania ich popełnianiu

 8. ustalanie osób małoletnich zagrożonych demoralizacją, inicjowanie oraz monitorowanie działalności rozpoznawczej, realizowanej w tym zakresie przez policjantów pozostałych komórek organizacyjnych Komendy

 9. opracowywanie analiz i oceny stanu zagrożenia demoralizacją i przestępczością nieletnich i patologii oraz wypracowywanie kierunków działań zapobiegających tym zjawiskom

 

 

Zespół dw. Z Przestępczością Narkotykową:

 

 1. organizowanie i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi, organami administracji publicznej, szkolnictwa i oświaty - mających na celu efektywniejsze zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie przestępstw kryminalnych i narkotykowych, zjawisk kryminogennych oraz patologii społecznych-również w zakresie profilaktyki. Współpraca w tym zakresie z funkcjonariuszami realizującymi zadania dochodzeniowo-śledczej

 2. prowadzenie rozpoznania członków subkultur i nieformalnych grup młodzieżowych a także współpraca z jednostkami ościennymi w tym zakresie

 3. prowadzenie rozpoznania i współpraca z policjantami dochodzeniowymi podczas realizacji czynności procesowych w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych, a w szczególności zwalczania lokalnych ośrodków produkcji środków narkotycznych, ich dystrybucji i posiadania

 4. ujawnianie i zabezpieczanie składników majątkowych sprawców przestępstw narkotykowych

 5. współpraca z osobowymi źródłami informacji

 6. prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych w celu rozpoznawania i zwalczania przestępczości narkotykowej, a także wykrywania i ścigania tych przestępstw

 

 

Zespół Techniki Kryminalistycznej:

 

 1. bieżąca obsługa miejsc zdarzeń noszących znamiona przestępstwa, w tym ujawnianie i zabezpieczanie śladów kryminalistycznych

 2. współpraca z komórkami operacyjno-dochodzeniowymi w zakresie wykorzystania śladów i dowodów rzeczowych w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych

 3. dokumentowanie oględzin miejsc zdarzenia oraz utrwalanie przebiegu wizji lokalnych, eksperymentów, przeszukań, sekcji zwłok

 4. wykonywanie czynności zleconych w zakresie dokumentowania wszelkiego rodzaju naruszeń bezpieczeństwa publicznego podczas masowych wystąpień, imprez sportowych, kulturalnych i zgromadzeń

 5. wykonywanie fotografii rejestracyjnej tj. zdjęć sygnalitycznych oraz pomoc w daktyloskopowaniu osób podejrzanych w przypadkach sprawiających trudności pracownikom pionu dochodzeniowego

 6. obsługa urządzenia do elektronicznej rejestracji daktyloskopijnej Live Scaner

 7. sprawdzanie poprawności wykonania kart daktyloskopijnych przez jednostki i komórki organizacyjne Komendy, ich rejestracja w zbiorach WRD i CRD-zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

 8. udzielanie konsultacji, pomocy merytorycznej dla podległego komisariatu i posterunku Policji w zakresie racjonalnego i efektywnego wykorzystania śladów i dowodów rzeczowych