Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

Wydział prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

ul. Wyszyńskiego 3


78-200 Białogard

Sekretariat

tel: 943158572

fax: 943158529

Czynny od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

W przypadku nieobecności proszę się kontaktować z dyżurnym jednostki w Białogardzie pod numerem telefonu 943158511 lub 997


Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

kom. Tadeusz Woźniak


Tel. 94 315 85 20


Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

asp. sztab. Marek Michalski


Tel. 94 315 85 30


Kierownik Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego

asp. Krzysztof Gudełajski

Tel. 94 315 85 31


Kierownik Ogniwa Ruchu Drogowego

mł.asp. Adam Szyperski

Tel. 094 315 85 31


 

Zakres zadań Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP Białogard

 

Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne

Zespół ds. Przewodników Psów Służbowych

 

 1. zapobieganie wszelkim zachowaniom mogącym stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia lub naruszającym porządek publiczny

 2. zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych

 3. prowadzenie niezbędnych działań profilaktycznych

 4. nawiązywanie i utrzymywanie więzi ze społecznością lokalną w celu tworzenia atmosfery poczucia bezpieczeństwa i współodpowiedzialności za zapobieganie zagrożeniom, o których mowa w pkt 1 i 2

 5. podejmowanie działań mających na celu zapobieganie zdarzeniom naruszającym bezpieczeństwo i porządek publiczny, a w przypadku ich wystąpienia podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do jego przywrócenia

 6. po ujawnieniu lub otrzymaniu wiadomości w możliwie najkrótszym czasie od momentu przyjęcia zgłoszenia dotarcie na miejsce zgłoszenia, prowadzenie działań zmierzających do ustalenia i zatrzymania osób podejrzewanych o popełnienie czynu zabronionego i zabezpieczenie miejsca wydarzenia

 7. podejmowanie działań pościgowych, określonych odrębnymi przepisami, za sprawcami przestępstw i wykroczeń zbiegłymi z miejsca wydarzenia

 8. ujawnianie osób poszukiwanych i podejrzanych o działalność przestępczą

 9. ujawnianie nieletnich zagrożonych demoralizacją i pozbawionych opieki

 10. podejmowanie działań porządkowych oraz innych pokreślonych w odrębnych przepisach w czasie pożarów, katastrof komunikacyjnych i budowlanych, powodzi i innych klęsk żywiołowych

 11. udzielanie w razie potrzeby natychmiastowej pomocy innym policjantom oraz osobom również przy udziale innych powołanych do tego celu podmiotów

 12. opieka nad powierzonymi psami służbowymi

 

 

Jednoosobowe Stanowisko ds. Prewencji Kryminalnej:

 

 1. ujawnianie nieletnich:

  a) sprawców czynów karalnych

  b) organizatorów i przywódców grup przestępczych o charakterze kryminalnym

  c) wskazującym przejawy demoralizacji

 2. zbieranie i utrwalanie dowodów czynów karalnych popełnionych przez nieletnich w wypadkach niecierpiących zwłoki

 3. wykonywanie czynności zleconych przez sędziego rodzinnego według zasad określonych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich

 4. rozpoznawanie i profilaktyka w środowiskach sprawców czynów karalnych zagrożonych demoralizacją

 5. współdziałanie ze służbą kryminalną w celu rozpoznania osób, środowisk i zdarzeń wpływających demoralizująco na nieletnich

 6. bieżąca współpraca z sądami rodzinnymi, placówkami i instytucjami ustawowo lub statutowo powołanymi do zajmowania się problematyką nieletnich oraz samorządami lokalnymi

 7. udział w budowaniu lokalnych systemów przeciwdziałania demoralizacji, przestępczości i patologii społecznej wśród nieletnich

 8. prowadzenie kart nieletnich

 9. prowadzenie wykazu czynności profilaktycznych podjętych w sprawach nieletnich

 10. przekazywanie informacji o ujawnieniu nieletniego zagrożonego demoralizacją lub będącego sprawcą czynu karalnego dzielnicowemu odpowiedzialnemu za rejon, w którym nieletni ten zamieszkuje

 11. pisemne powiadamianie rodziców oraz opiekunów nieletniego przebywającego w porze nocnej poza miejscem zamieszkania o fakcie i okolicznościach jego legitymowania przez Policję

 12. sporządzanie sprawozdań ujmujących wyniki i rodzaj działań podjętych wobec nieletnich

 13. prowadzenie dokumentacji spraw dotyczących:

  a) planów pracy wraz ze sprawozdaniami z ich wykonania

  b) okresowych analiz i sprawozdań z wyników uzyskanych przez jednostki podległe

  c) współpracy z instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi, środkami masowego przekazu

  d) szkoleń i narad

  e) współpracy z innymi komórkami jednostek Policji

 14. wdrażanie do realizacji programów z zakresu prewencji kryminalnej

   

  Zespół ds. Wykroczeń

 

 1. prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach o wykroczenia zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie

 2. kontrola prawidłowości sporządzanych wniosków o ukaranie i występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w rozprawie toczącej się przed sądem na podstawie wniosku o ukaranie złożonego przez Policję

 3. realizacja zdań związanych z ewidencją, wydawaniem i magazynowaniem sprzętu uzbrojenia i amunicji w KPP Białogard

 4. wprowadzanie danych w Sespol, C-rsow

 5. obsługa systemów informatycznych KSIP