Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

Wydział prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

ul. Wyszyńskiego 3


78-200 Białogard

Sekretariat

tel: 943158572

fax: 943158529

Czynny od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

W przypadku nieobecności proszę się kontaktować z dyżurnym jednostki w Białogardzie pod numerem telefonu 943158511 lub 997


Naczelnik Wydziału

podkom. Tadeusz Woźniak
Tel. 94 315 85 20


Zastępca Naczelnika Wydziału

asp. sztab. Marek Michalski
Tel. 94 315 85 30


Kierownik Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego

asp. Krzysztof Gudełajski

Tel. 94 315 85 31


KIEROWNIK OGNIWA RUCHU DROGOWEGO

mł.asp. Adam Szyperski

Tel. 094 315 85 31


 

Zakres zadań Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP Białogard

 

Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne

Zespół ds. Przewodników Psów Służbowych

 

 1. zapobieganie wszelkim zachowaniom mogącym stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia lub naruszającym porządek publiczny

 2. zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych

 3. prowadzenie niezbędnych działań profilaktycznych

 4. nawiązywanie i utrzymywanie więzi ze społecznością lokalną w celu tworzenia atmosfery poczucia bezpieczeństwa i współodpowiedzialności za zapobieganie zagrożeniom, o których mowa w pkt 1 i 2

 5. podejmowanie działań mających na celu zapobieganie zdarzeniom naruszającym bezpieczeństwo i porządek publiczny, a w przypadku ich wystąpienia podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do jego przywrócenia

 6. po ujawnieniu lub otrzymaniu wiadomości w możliwie najkrótszym czasie od momentu przyjęcia zgłoszenia dotarcie na miejsce zgłoszenia, prowadzenie działań zmierzających do ustalenia i zatrzymania osób podejrzewanych o popełnienie czynu zabronionego i zabezpieczenie miejsca wydarzenia

 7. podejmowanie działań pościgowych, określonych odrębnymi przepisami, za sprawcami przestępstw i wykroczeń zbiegłymi z miejsca wydarzenia

 8. ujawnianie osób poszukiwanych i podejrzanych o działalność przestępczą

 9. ujawnianie nieletnich zagrożonych demoralizacją i pozbawionych opieki

 10. podejmowanie działań porządkowych oraz innych pokreślonych w odrębnych przepisach w czasie pożarów, katastrof komunikacyjnych i budowlanych, powodzi i innych klęsk żywiołowych

 11. udzielanie w razie potrzeby natychmiastowej pomocy innym policjantom oraz osobom również przy udziale innych powołanych do tego celu podmiotów

 12. opieka nad powierzonymi psami służbowymi

 

 

Jednoosobowe Stanowisko ds. Prewencji Kryminalnej:

 

 1. ujawnianie nieletnich:

  a) sprawców czynów karalnych

  b) organizatorów i przywódców grup przestępczych o charakterze kryminalnym

  c) wskazującym przejawy demoralizacji

 2. zbieranie i utrwalanie dowodów czynów karalnych popełnionych przez nieletnich w wypadkach niecierpiących zwłoki

 3. wykonywanie czynności zleconych przez sędziego rodzinnego według zasad określonych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich

 4. rozpoznawanie i profilaktyka w środowiskach sprawców czynów karalnych zagrożonych demoralizacją

 5. współdziałanie ze służbą kryminalną w celu rozpoznania osób, środowisk i zdarzeń wpływających demoralizująco na nieletnich

 6. bieżąca współpraca z sądami rodzinnymi, placówkami i instytucjami ustawowo lub statutowo powołanymi do zajmowania się problematyką nieletnich oraz samorządami lokalnymi

 7. udział w budowaniu lokalnych systemów przeciwdziałania demoralizacji, przestępczości i patologii społecznej wśród nieletnich

 8. prowadzenie kart nieletnich

 9. prowadzenie wykazu czynności profilaktycznych podjętych w sprawach nieletnich

 10. przekazywanie informacji o ujawnieniu nieletniego zagrożonego demoralizacją lub będącego sprawcą czynu karalnego dzielnicowemu odpowiedzialnemu za rejon, w którym nieletni ten zamieszkuje

 11. pisemne powiadamianie rodziców oraz opiekunów nieletniego przebywającego w porze nocnej poza miejscem zamieszkania o fakcie i okolicznościach jego legitymowania przez Policję

 12. sporządzanie sprawozdań ujmujących wyniki i rodzaj działań podjętych wobec nieletnich

 13. prowadzenie dokumentacji spraw dotyczących:

  a) planów pracy wraz ze sprawozdaniami z ich wykonania

  b) okresowych analiz i sprawozdań z wyników uzyskanych przez jednostki podległe

  c) współpracy z instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi, środkami masowego przekazu

  d) szkoleń i narad

  e) współpracy z innymi komórkami jednostek Policji

 14. wdrażanie do realizacji programów z zakresu prewencji kryminalnej

   

  Zespół ds. Wykroczeń

 

 1. prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach o wykroczenia zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie

 2. kontrola prawidłowości sporządzanych wniosków o ukaranie i występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w rozprawie toczącej się przed sądem na podstawie wniosku o ukaranie złożonego przez Policję

 3. realizacja zdań związanych z ewidencją, wydawaniem i magazynowaniem sprzętu uzbrojenia i amunicji w KPP Białogard

 4. wprowadzanie danych w Sespol, C-rsow

 5. obsługa systemów informatycznych KSIP